نوع: عکس , گروه:دستگاه تعلیق وزن دینامیکی تحرک
عکس