ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به نیازمندان، یکی از عرصه هایی است که نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال احمر از ابتدای تأسیس تا کنون در آن عرصه فعالیت کرده است. دراساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی نیز(که مصوب مجلس شورای اسلامی است) ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی یکی از وظایف جمعیت هلال احمر می باشد. بخش توانبخشی جمعیت هلال احمر کرمان در راستای خدمت به جامعه و اجرای قانون اساسی در اردیبهشت 1398، سیستم تعلیق وزن دینامیکی همراه بیوفیدبک آموزش گامبرداری شرکت تحرک فن آور رباتیک را خریداری کرده است که در مرکز توانبخشی این مجموعه در حال ارائه خدمات به بیماران است.
آدرس:
لوار شهید صدوقی (جاده تهران) ، جنب پل راه آهن ، خیابان هلال احمر ، جمعیت هلال احمر استان کرمان 03432110037 03432110038 rcs-kr.ir

عکسهای دستگاه

هلال احمر کرمان